Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Svenskarnas syn på åldrande och lycka


Från den dag vi föds till den dag vi dör så blir vi äldre – det är det mest naturliga händelseförlopp som finns. Och trots att alla vet att åldrandet omöjligtvis kan undvikas uppmuntras vi ständigt att göra just det.

Samhället har enträget byggt upp en bild om åldrandet som något negativt, något som med alla medel måste stävjas. Med åldern kommer sjukdomarna har vi fått lära oss, och den oundvikliga ensamheten. Dörrarna till arbetslivet stängs och för varje ny rynka försvinner attraktionskraften. Hur vi ska göra för att gynna ett hälsosamt åldrande däremot, är det desto färre som pratar om.

Den rådande samhällsbilden stämmer inte. Vi har bevisat det förut och nu bevisar vi det igen: vi blir bara lyckligare ju äldre vi blir! Som mest lyckliga och tillfreds är vi från det att vi fyller 70 år och framåt.

Det finns emellertid en viktig förutsättning för livsglädjen sent i livet – och den stavas hälsa. När vi frågar äldre vad som är mest avgörande för deras lycka svarar de en god hälsa.

Mycket är bortom människans kontroll men genom att redan i relativt ung ålder arbeta förebyggande mot åldersrelaterade sjukdomar kan vi faktiskt påverka chansen till genuin lycka på ålderns höst. Tyvärr bidrar den rådande samhällsbilden till ett strutsbeteende där alltför många inser detta alltför sent. Varför leva hälsosamt idag, när det som väntar känns så dystert? Här är 2018 års upplaga av Älska att Åldras. Vår förhoppning med den här rapporten är att bidra till en attitydförändring i samhället kring åldrandet och få fler att förstå vikten av att investera i sin hälsa och i sin ålderdom – med start idag.

Pfizer

Om rapporten


Rapporten är baserad på svar från en kvantitativ webbpanelundersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Pfizer. Totalt utfördes 2040 intervjuer inom målgruppen 16-79 år under perioden 24-30 januari 2018. Panelen är representativ i förhållande till rikets sammansättning. Insamlade data vägs på kön, ålder och region för att uppnå ett korrekt riksrepresentativt resultat. Enkäten bestod av ett tjugotal frågor om svenskarnas syn på åldrande, lycka i livet och hälsa och den här rapporten sammanfattar resultatet. En motsvarande undersökning gjordes 2014.

ATT ÅLDRAS

Synen på åldrandet mer negativ än känslan

Illustration med ett hjärta i blått och gult

Så tycker vi att synen på åldrandet är i Sverige:

Klicka för att se resultat

%

Positiv

Ansikte med leende mun

%

Neutral

Ansikte med neutral mun

%

Negativ

Ansikte med sur mun

%

Positiv

Ansikte med leende mun

%

Neutral

Ansikte med neutral mun

%

Negativ

Ansikte med sur mun
Öga bkaom ett förstoringglas

Synen på det egna åldrandet:

Klicka för att se resultat

36%

Positiv

Ansikte med leende mun

Sammanfattning:

53 procent anser att dagens syn på åldrandet i Sverige är negativ. Till det egna åldrandet däremot, är drygt var tredje positiv. Mest positiva till det egna åldrandet är 60-69-åringarna; 46 procent i den här åldersgruppen ser positivt på att åldras, mot 36 procent av alla.

Det som lockar mest med åldrandet är livserfarenheten och visdomen. Men vi värderar även friheten att kunna göra som vi vill. Att få barn och barnbarn samt att resa värderas också högt.

59 procent uppger att det som skrämmer mest med att bli äldre är att inte vara klar i huvudet. Drygt var tredje är rädda för att få cancer samt att bli ensam. På frågan om man är rädd för att dö svarar 58 procent nej.

LIVSGLÄDJE

Familjen och hälsan gör svenskarna allt mer nöjdare med livet

Smiley

Är nöjda med livet som helhet

Klicka för att se resultat

20-29år

65%

30-39år

78%

40-49år

74%

50-59år

75%

60-69år

81%

70+ år

84%

Totalt: 75%

Smiley

Vad är viktigt för din lycka i dag?

Två föräldrar, ett barn
Familj

67%

Hand med bandage
Hälsa

65%

Två streckgubbar
Vänner

47%

Spargris
Ekonomi

43%

Gitarr
Fritid

41%

Två sammanlänkande hjärtan
Relation

37%

Portfölj
Arbete

33%

Pratbubbla innehållandes ett hjärta
Samliv

21%

Sko med hög klack
Mitt yttre

8%

Familj och hälsa avgör lyckan

Tre av fyra svenskar är nöjda med sina liv. Det inte är någon speciell åldersgrupp som drar upp resultatet, även om det är de som är 70 år och äldre som är allra nöjdast. Tittar man på var i landet vi är som nöjdast med livet så är det i övre Norrland och i Stockholm.

Svenskarna är överens om att det är familjen (67 %) och hälsan (65 %) som är viktigast för lycka i livet. I takt med att vi blir äldre blir hälsan allt viktigare för ett lyckligt liv. För de som är mellan 60-69 år samt de som är 70 år eller äldre går hälsan om familjen som den viktigaste aspekten för att känna lycka. På frågan hur man ser på sin egen framtid svarar var sjunde att de är positiva eller mycket positiva. .

Vi har även frågat svenskarna om de är förälskade just nu – och resultatet visar att det är flest 20-29 åringar som är kära. 60 procent uppger det, mot 47 procent av alla. Och att känna förälskelse, det är inget som förvinner bara för att vi blir äldre. Bland den äldsta målgruppen, 70-plussarna, är var tredje svensk förälskad.

LIVSMISSNÖJE

Skillnaden i missnöje mellan män och kvinnor


Kvinna Man

Missnöje totalt

Pratbubbla innehållandes ett hjärta
Samliv

21%

Två sammanlänkande hjärtan
Relation

16%

Portfölj
Arbete

13%

Spargris
Ekonomi

11%

Hand med bandage
Hälsa

10%

Sko med hög klack
Mitt yttre

10%

Två streckgubbar
Vänner

8%

Gitarr
Fritid

7%

Två föräldrar, ett barn
Familj

5%Kvinna
Man
KVINNOR
MÄN
Pratbubbla innehållandes ett hjärta
Samliv

19%

21%

Två sammanlänkande hjärtan
Relation

15%

17%

Portfölj
Arbete

14%

12%

Spargris
Ekonomi

13%

10%

Hand med bandage
Hälsa

11%

9%

Sko med hög klack
Mitt yttre

12%

10%

Två streckgubbar
Vänner

7%

9%

Gitarr
Fritid

10%

6%

Två föräldrar, ett barn
Familj

3%

5%

Störst missnöje kring samliv och relationer

Det vi svenskar – kvinnor såväl som män – är mest missnöjda med i våra liv är samliv och relationer. 21 procent av männen svarar att de är missnöjda med sitt samliv mot 19 procent av kvinnorna. När det kommer till relationer är motsvarande siffror 17 respektive och 15 procent. Kvinnor är något mer missnöjda med sina jobb och med sin ekonomi än vad männen är.

När det kommer till sexlivet svarar varannan svensk (49%) i åldersspannet 20-39 år att de är nöjda. Siffrorna går sedan ned något i takt med att åren går, men fortfarande är var tredje (32%) svensk som är 70 år eller äldre är nöjd med sitt sexliv idag.

BÄSTA ÅLDERN

40-49-åringarna “borde” vara nöjdast - men det är långt ifrån sanningen

Smiley

Vilken tror du är den bästa åldern?

Klicka för att se resultat

0-19år

2%

20-29år

7%

30-39år

19%

40-49år

29%

50-59år

25%

60+

19%

40-49 ”borde” vara bästa åren – långt ifrån sant

På frågan vilken man tror är den bästa tiden i livet svarar nästan tre av tio att det borde vara när man är 40-49 år. Längst ner på skalan hamnar ungdomsåren, bara två procent tror att man är som nöjdast i åldern 0–19.

Blott 5 procent tror att man är som nöjdast när man är 70 år eller äldre. Den uppfattningen kunde inte vara mer fel! Faktum är att så många som 84 procent av alla i den här åldersgruppen är nöjda med livet idag, vilket gör 70-plussarna till den nöjdaste ålderskategorin. Bland 40–49-åringarna, som de flesta tror skulle vara den bästa åldern, svarar 74 procent att de är nöjda.

När vi ska ranka vilken ålder vi som helhet tror är bäst kommer 50-59 år på andra plats; många tror att samlivet, familjen och relationerna är som bäst i den här åldern. Men faktum är att det är 60–69-åringarna som är mest nöjda med sitt samliv och med sina relationer och att det är 70-plussarna som är mest nöjda med sina familjer.

På frågan om vilken ålder som gynnar utseendet svarar 44 procent att vi ser som bäst ut när vi är 20-29 år. Men det är 60-69-åringarna som är mest nöjda med sitt utseende.

HÄLSA

Hälsa avgörande för lyckan - ändå prioriteras den sent

Vandrare med ryggsäck

Hur ser du på din totala hälsa idag?

Klicka för att se resultat

Bra/mycket bra

20-29år

56%

30-39år

58%

40-49år

60%

50-59år

62%

60-69år

70%

70+ år

68%

Dålig/mycket dålig

20-29år

9%

30-39år

10%

40-49år

9%

50-59år

9%

60-69år

8%

70+ år

4%

Ekg-linje på skärm

Det är vi mest missnöjda med när det rör hälsa (mycket dåligt/dåligt)

Springande streckgubbe

Motion

28%

Cigarettpaket

Tobak

11%

Silluett av huvud med blixt i

Stress

25%

Spruta

Sjukdomar

11%

Våg

Vikt

23%

Sked och gaffel

Kost

10%

Zzz

Sömn

20%

Drink

Alkohol

8%

Hälsa avgörande för lyckan – men prioriteras sent i livet

Efter familjen är hälsan den mest avgörande faktorn för svenskarnas lycka. Hur bra vi är på att ta hand om den däremot, skiljer sig mellan åldersgrupperna. 78 procent av dem som är 70+ år och 72 procent i åldersgruppen 60–69 uppger att de aktivt prioriterar sin hälsa – jämfört med 62 procent av den yngsta gruppen.

Det är åldersgruppen 30–39 som i störst utsträckning upplever den egna hälsan som dålig, var tionde svensk i den här åldern ger sin hälsa lågt betyg. Bara 4 procent av de som är 70+ svarar ”dåligt” eller ”mycket dåligt” på frågan. Stress och brist på motion är de största hälsoutmaningarna för svenskarna.

Slutsats:

Med den här rapporten vill vi upplysa fler om att vi bara blir lyckligare ju äldre vi blir – men att en viktig förutsättning för den lyckan är att få vara frisk.

De som idag är mest nöjda med sin hälsa är de som är 60-69 år – och det är också den äldsta och den nästa äldsta åldersgruppen som är bäst på att ta hand om sin hälsa. Sämst på detta – och också minst nöjda med sin hälsa – är de som är mellan 20-29 år.

Precis som med ett långsamt och långsiktigt pensionssparande går det att med ganska små medel göra stor skillnad för de egna förutsättningarna på ålderns höst. Men så länge vi fortsätter att nära ålderismen med myter och osanningar blir det svårt att motivera vare sig oss själva eller varandra att investera i hälsan redan tidigt i livet.

Det vi älskar, det vårdar vi.
Älska att åldras!

Pfizer, 2018